Υ204 Εργ. Τεχνική Γεωλογία Εκπ. Έργων Υποδομής

Καλαντζάκης Παναγιώτης

Περιγραφή

Y204 – Τεχνική Γεωλογία (ΠΜ/ECTS 5.0)

geology%20in%20the%20canyon.jpg.jpg

Εργαστήριο: Ορυκτά (αναγνώριση, σκληρομετρική κλίμακα Mohs, απλές μέθοδοι προσδιορισμού ορυκτών βάσει φυσικών, χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων). Πετρώματα (περιγραφή, μελέτη, αναγνώριση). Χάρτες (γενικά περί χαρτών, τοπογραφικός, γεωλογικός,). Κατασκευή τοπογραφικής τομής και αποτύπωση επί της τομής των οριζόντιων και κεκλιμένων γεωλογικών στρωμάτων, προσδιορισμός πάχους των γεωλογικών στρωμάτων, αποτύπωση κατακόρυφου ρήγματος. Γεωλογική πυξίδα. Στατιστική επεξεργασία γεωλογικών στοιχείων. Μελέτη ανάγλυφου, υδρολογικές λεκάνες, περατότητες πετρωμάτων. Σεισμολογία (σεισμόγραμμα, κύματα P, κύματα S, προσδιορισμός απόστασης εκδήλωσης και μεγέθους των σεισμών, προσδιορισμός της διεύθυνσης άφιξης του σεισμικού κύματος από συνδυασμό τριών σεισμογράφων).

Κωδικός: EEY103
Κατηγορία: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ » Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών » Εκπαιδευτικών Έργων Υποδομής (παλαιό αρχείο μαθημάτων) » ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ανακοινώσεις