Οργανωτική Ψυχολογία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού , Αγορά Εργασίας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με την εργασιακή ψυχολογία, την οργάνωση των εταιρειών, την ψυχολογία του εργαζομένου, την ανθρώπινη συμπεριφορά, το συναίσθημα και την κινητοποίηση στο εργασιακό πλαίσιο.

Ενότητες

Αναλυτική περιγραφή σταδίων και μοντέλων σταδιοδρομίας και των χαρακτηριστικών τους. Έμφαση στην θεωρία των 6 τύπων κατά SDS.

Παράγοντες και στοιχεία επικοινωνίας καθώς και καθορισμός λεκτικών και μη λεκτικών στοιχείων επικοινωνίας. Έμφαση δίνεται στα εμπόδια κατά την επικοινωνία και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Επίσης δίνονται εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με την αντίληψη. Τέλος προτείνεται ο επιβεβαιωτικός λόγος σαν σύγχρονο πλαίσιο επίτευξης αποτελεσματικής επικοινωνίας (Όταν/Τότε/Νιώθω/Προτιμώ).

Το μάθημα εστιάζει στις σύγχρονες διαδικασίες επιλογής προσωπικού. Έμφαση δίνεται στην συνέντευξη επιλογής. Παρέχονται υποδείγματα ερωτήσεων και ασκήσεων και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί της μεθόδου.

Το μάθημα παρέχει σύνοψη ερμηνευτικών πλαισίων για τον ρόλο του ηγέτη στις επιχειρήσεις. Παρουσιάζονται διαφορετικά στυλ ηγεσίας και αναλύονται τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης παρέχονται βήματα και προϋποθέσεις για την άσκηση ουσιαστικής ηγεσίας μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Το μάθημα εστιάζει σε σύγχρονα μοντέλα στρες, ορισμούς, συμπτώματα και τρόπους αντιμετώπισης. Επίσης επιχειρείται σύνδεση με το εργασιακό πλαίσιο σήμερα και αναφέρονται παραδείγματα από συγκεκριμένους οργανισμούς.

Τι κινητοποιεί έναν εργαζόμενο? Το μάθημα εστιάζει στους διαφορετικούς ενισχυτές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αυξηθεί η κινητοποίηση των εργαζομένων επιχειρώντας να λάβει απόσταση από την προφανή ισχύ των χρηματικών αμοιβών.

Ημερολόγιο