Οικονομικές αλλαγές και εκπαίδευση
οι αλλαγές οι οποίες επέρχονται στην δομή, την οργάνωση του συστήματος αλλά και στο περιεχόμενο των γνώσεων σε σχέση με τις οικονομικές- πολιτικές- κοινωνικές αλλαγές