ΜΑΘΗΜΑ 10ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
- Παρασκευή, 07 Ιανουαρίου 2022 -

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/ριες,

το μάθημα της 10ης Ιανουαρίου 2022, θα γίνει διαδικτυακά και ώρα 17:00- 19:00.

Το link του μαθήματος είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODE1NWQ1YWEtNTM1OS00MGVjLTkwOGEtNzUxN2FhOTJjOGYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28%22%2c%22Oid%22%3a%22dd3fc01f-f04f-4a64-aec8-933eafed13f2%22%7d

Η Διδάσκουσα,

Μαρία Γεωργακάλου