ΜΑΘΗΜΑ 17ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
- Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2022 -

Αγαπητοί/ές φοιτητές/ριες,

το μάθημα της 17ης Ιανουαρίου 2022, θα γίνει διαδικτυακά

στις 17:00- 19:00

και το λινκ του μαθήματος είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTk4OTlmN2QtMzE1Ni00MDM4LTljMmEtNDM0NTBlMDBmNTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28%22%2c%22Oid%22%3a%22dd3fc01f-f04f-4a64-aec8-933eafed13f2%22%7d

 

Η Διδάκσουσα,

Μαρία Γεωργακάλου