Περιεχόμενο μαθήματος (Syllabus)Το μάθημα παρουσιάζει 11 θεματικές ενότητες, οι οποίες αποτελούν κύρια αντικείμενα της Εργασιακής - Οργανωτικής Ψυχολογίας.

Συγκεκριμένα

1) Διαχείριση Σταδιοδρομίας

2) Επικοινωνία στους οργανισμούς

3) Διαδικασίες επιλογής προσωπικού - Στελέχωση

4) Ηγεσία στους Οργανισμούς

5) Το εργασιακό στρες, μοντέλα, ορισμοί, συμπτώματα, τρόποι αντιμετώπιησης.

6) Κινητοποιήση στον χώρο εργασίας

7) Διαπραγμάτευση

8) Ομαδικότητα

9) Επαγγελματική Ικανοποίηση

10) Διαχείριση έργου

11) Ανάλυση εργασίας