Βασικές Εννοιες Κβαντικής Μηχανικής (3 εβδ)

Κυματοσυνάρτηση. Αβεβαιότητα και Πιθανότητα. Αρχή Heisenberg.
Εξίσωση Schrödinger. Επίλυση εξίσωσης Schrödinger.
Ηλεκτρόνιο σε κουτί. Πηγάδια Δυναμικού. Εφαρμογές : Ηλεκτρονικές Διατάξεις Κβαντικών Πηγαδιών. 
Φραγμός Δυναμικού. Φαινόμενο Σήραγγας. Εφαρμογές : Μικροσκόπιο Σάρωσης-Διέλευσης. Ηλεκτρονική Δίοδος Σήραγγας. Ηλεκτρονική Δίοδος Συντονισμού Σήραγγας.