Ατομα, Μόρια, Στερεά (3 εβδ)

Διέγερση και Αποδιέγερση ηλεκτρονίων. Το χρώμα των σωμάτων. Αρχή λειτουργίας LASER (Ru, He-Ne, UV). Ενεργειακές Ζώνες Κρυστάλλων: Αγωγοί, Μονωτές και Ημιαγωγοί. Το σπιν των ηλεκτρονίων. Εφαρμογή: Γιγαντιαία Μαγνητοαντίσταση και Κεφαλές Μαγνητικής Εγγραφής.