Πυρηνική Φυσική και Τεχνολογία (2 εβδ)

Δομή Πυρήνα.  Ενέργεια Σύνδεσης και πυρηνική Σταθερότητα.
Ραδιενέργεια και Ακτινοβολία α,β,γ. Βιολογική Επίδραση Ακτινοβολίας. Απαριθμητής Geiger.
Εφαρμογές Πυρηνικής Φυσικής: Ραδιοχρονολόγηση με άνθρακα. Ακτινοθεραπεία. Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός και Μαγνητική Απεικόνιση στην Ιατρική.
Πυρηνική Διάσπαση (Σχάση). Αλυσωτές Αντιδράσεις. Πυρηνικοί Αντιδραστήρες.
Πυρηνική Σύντηξη και το Ενεργειακό Πρόβλημα.