ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Α.    Βαθμός τελικής εξέτασης σε ποσοστό 100%

 

Β.    Η ενεργός συμμετοχή των Φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία θα αξιολογείται μόνο θετικά

(ενισχυτικά). Προς το παρόν, με το όρο «Ενεργός Συμμετοχή» εννοείται η επικοινωνία μεταξύ Φοιτητών και Διδάσκοντος επί θεμάτων Φυσικής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Η επικοινωνία αυτή θα αναπτύσσεται με αφορμή τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας, τα σχόλια σας, τις παρατηρήσεις σας επί του τρόπου διδασκαλίας και ότι άλλο νομίζετε εσείς ότι έχει σχέση με την Εισαγωγή στη Μηχανική. Στην ενεργό συμμετοχή υπάγεται και η ανταπόκριση σας στις ερωτήσεις και στις ασκήσεις που ενδεχόμενα θα σας διανέμει ο διδάσκων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και στο εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει στην Υπηρεσία Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. e-Class.

 

Γ.    Τα θέματα, που η απάντησή τους περιέχει πράξεις, θα βαθμολογούνται με ποινή μέχρι -30% επί του βαθμού

που πιστώνονται τα θέματα αυτά εφόσον υπάρχουν λάθη στις πράξεις ή εφόσον τα αποτελέσματα δεν έχουν αποδοθεί με τα σωστά σημαντικά ψηφία και τις σωστές μονάδες και επί πλέον, τα αποτελέσματα αυτά δεν έχουν αξιολογηθεί αν είναι αποδεκτά ή όχι.

 

Δ.    Τα θέματα των οποίων οι απαντήσεις θα διατυπώνονται μονολεκτικά (δηλαδή χωρίς ορισμούς των

συμβόλων που χρησιμοποιούνται ή χωρίς αιτιολόγηση της χρήσης των απαιτούμενων μαθηματικών σχέσεων)θα βαθμολογούνται με ποινή μέχρι -50% επί του βαθμού που πιστώνονται τα θέματα αυτά.

 

Ε.    Τα θέματα που απαιτούν σχήμα ή σχήματα για διευκρίνιση συμβόλων και εννοιών θα μηδενίζονται ως

ασαφή και αόριστα εάν ο Φοιτητής δεν σχεδιάσει το κατάλληλο Σχήμα.

 

Στ.  Τα γραπτά που περιέχουν σημεία αντιγραφή (π.χ. άσχετα σύμβολα σε τύπους ή συγκεκριμένα λάθη τα οποία

καταγράφονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στα γραπτά Φοιτητών που κάθονται σε γειτονικά θρανία κατά τη διάρκεια της εξέτασης) θα μηδενίζονται ως αναξιόπιστα, ανεξάρτητα από το ποιος αντέγραψε από ποιον. Κάθε Φοιτητής να ασχολείται με το γραπτό του και να μην επιτρέπει σε κανένα να αντιγράφει από αυτόν.

 

Ζ.    Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων εξέτασης στην Εισαγωγή στη Μηχανική, παρέχεται η

δυνατότητα σε όλους τους Φοιτητές να δουν το γραπτός τους και να ζητήσουν διευκρινίσεις για τον τρόπο βαθμολόγησής του.