ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

1.   Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς (Τόμος 1Α), R. D. Knight,

       Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Ε. Σιδερής και Σ. Γκανάτσιος), ΙΩΝ-Μακεδονικές Εκδόσεις, 2010  

  

2.   Φυσική, Hallidey, Resnick (τόμος Ι), Εκδόσεις Πνευματικός, 4η Έκδοση 2009

  

3.   Πνεπιστημιάκή Φυσική (Τόμος Α), H. D. Young, 1992

  

4.   Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικόυς, Serway (μετάφραση Λ. Ρεσβάνης), 1900 

  

5.  Λυμένες Ασκήσεις Φυσικής, Halliday, Resnick.

  

6.  Η Φυσική στο Διαδίκτυο:

      Η Φυσική στο ΠΑνεπιστήμιο Αθηνών (Αναπ. Καθηγητής Τρικαλινός)

      http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

  

7.  Προσομοιώσεις Φυσικής σε Υπολογιστή (Σιτσανλής Ηλίας)

      http://blogs.sch.gr/sitsil/tag/interactive-physics/

  

8.   Δείγμα Πλατφόρμας Συζητήσεων περί τη Φυσική στο Φυσικό Τμήμα του   Πανεπιστημίου Αθηνών:

       http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/discus/messages/5065/93.html?1096371938