Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ - Εκπ. Πολ Μηχ

Κυπαρισσία ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περιγραφή

To μάθημα ασχολείται με ένα φάσμα εφαρμογών σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και την αξιοποίησή τους σε μαθησιακά πλαίσια που προωθούν την οικοδόμηση εννοιών μέσα από ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά σενάρια.

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωσή σας με σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες ώστε να μπορείτε (α) να σχεδιάζετε και να αναπτύσσετε με αυτές κατάλληλα μαθησιακά αντικείμενα και να τα ενσωματώνουν σε εκπαιδευτικά σενάρια με βάση σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, καθώς και (β) να αναπτύσσετε εκπαιδευτικές εφαρμογές που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες διδακτικές ανάγκες των γνωστικών τους αντικειμένων χρησιμοποιώντας προγραμματιστικά περιβάλλοντα ή περιβάλλοντα συγγραφής εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική τάξη καλύπτει:

  • το εργαστήριο για όλες τις ομάδες 
  • τη θεωρία του μαθήματος (Πέμπτη 12:00 - 12:50), Aίθουσα 151

 

Ημερολόγιο